Padel22 Värmdö.

ALLMÄNNA VILLKOR PADEL 22 VÄRMDÖ AB
(Padel 22)

Bokning:

Bana bokas och specificeras med dag och tid i bokningssystemet www.matchi.se. Till varje bokning administreras en kod vilken anges på bokningsbekräftelsen, koden används till att öppna dörren till anläggningen. Padel 22 Värmdö AB är en kontantfri anläggning.

Parkering:

Padel 22 erbjuder 3 timmar fri parkering med p-skiva på anvisade parkeringsplatser utanför anläggningen. Bilar parkerade utan p-skiva eller längre än 3 timmar riskerar parkeringsböter eller i värsta fall bortforsling. Padel 22 ansvarar ej för bilar parkerade på Padel 22 anvisad parkering.

Personligt ansvar:

Spelare, spelarna, abonnent ikläder sig ansvar för såväl sig själv som sina medspelare, att för Padel 22 gällande ordningsföreskrifter följs och att anläggningen, på och utanför banan, med därtill hörande lösegendom inte förstörs eller vanvårdas. Skulle skada uppkomma genom spelarens eller dennes medspelares vållande, är spelaren ersättningsskyldig härför.

Padelutrustning:

Padel 22 erbjuder produkter för köp och hyra. I anläggningen finns varuautomater för produkter och förtäring. Padelrack finns att hyra. Kostnaden för hyra finns skriftligen angiven bredvid den upphängda utrustningen. Betalning sker via Swish. Utebliven betalning kan föranleda att speltiden anses vara förbrukad och att spel avslutas i förtid.

Skor & klädsel:

Det är endast tillåtet att spela i rena inomhusskor med en sula som ej avger märken på banan. Ytterskor tas av i anläggningens entré. Spel med bar överkropp är ej tillåtet.

Värdesaker:

Padel 22 ansvarar ej för medhavda personliga ägodelar, vare sig före, under eller efter besök i anläggningen. Detta gäller samtliga ägodelar såsom padelutrustning, kläder, pengar, betalkort, mobiltelefoner, datorer, etcetera.

Kameraövervakning:

I anläggningen finns ett antal kameror installerade för att motverka skadegörelse, stölder samt utreda eventuella brott vilka kan uppstå. Kameraövervakningen sker i enlighet med gällande kamerabevakningslag. Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse och brott samt öka gästers och personals säkerhet. Inspelat bildmaterial skrivs över/raderas efter ca 30 dagar. Inspelat material kommer endast att lämnas ut till polismyndighet vid förfrågan.

Filmning och fotografering:

För filmning eller fotografering för kommersiellt bruk i anläggningen krävs Padel 22 skriftliga godkännande. Padel 22 skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn, ungdomar och vuxna som deltar i olika sorters aktiviteter i anläggningen. Materialet används på vår hemsida, samt i sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap. Om målsman till barn vilka utövar aktivitet i hallen inte samtycker till ovan ska Padel 22 skriftligen via e-post informeras.

Lounge:

Padel 22 lounge är öppen för samtliga personer vilka har bokat speltid eller är i sällskap med någon som har bokat speltid. Villkorat för att använda loungedelen är att man nyttjar lokalen med försiktighet och att man lämnar lokalen i gott skick. Förtäring av alkohol är ej tillåten utöver i slutna sällskap vilka skriftligen på förhand ska ha godkänts av Padel 22.

Gym:

Padel 22 Gym är öppen för samtliga personer vilka har en bokad speltid. Barn under 15år får ej använda gymutrustningen. Villkorat för att använda gymutrustningen är att man nyttjar den med försiktighet och att man lämnar utrustningen i gott avstädat skick efter användning.

Djur:

Det är ej tillåtet för abonnent att medhava husdjur i något av hallens utrymmen.

Rökförbud:

Rökförbud gäller för hela Padel 22 anläggning.

Extern näringsverksamhet:

Den som vistas i Padel 22 anläggning äger ej rätt utan skriftligt tillstånd från Padel 22 att idka näringsverksamhet i anläggningen. Som
näringsverksamhet räknas härvidlag till exempel att själv eller genom annan relaterad part utöva betald privatträning, erbjuda, marknadsföra eller sälja produkter eller tjänster.

Bokning och avbokning av personlig tränare:

Bokning av PT-lektioner kan ske via Matchi eller genom direktkontakt med anläggningens personal. Bokningar ska bekräftas skriftligen för att vara gällande. Avbokning av en PT-timme ska ske senast
48 timmar innan utsatt lektion för att vara gällande. Vid avbokning senare än 48timmar innan utsatt lektion äger Padel 22 rätt att debitera full kostnad för den uteblivna lektionen.

Abonnemangstider:

 • Spel gäller för högst 4 personer per bana och speltillfälle, endast padelspel får förekomma.
 • Avbokning av abonnemangstid kan ske när som helst via bokningssystemet. Blir tiden uthyrd får abonnenten tillbaka ett klipp till sitt spelkonto. Klippet kan endast användas till att hyra nya strötider. Inga pengar återfås från spelkontot.
 • Padel 22 äger rätt att vid speciella tillfällen såsom tävlingar utnyttja avtalad tid mot den erlagda avgiften i retur eller flytta abonnenten till annan bana. Detta får ske max 2ggr per termin.
 • Uppsägning av abonnemangstid ska ske skriftligt senast 10dgr efter erhållen faktura för nästkommande termin för att vara gällande. Vid uppsägning senare än 10dgr efter erhållen
  faktura löper abonnemangstiden vidare
  ytterligare en termin.
 • Abonnenten ikläder sig ansvar för såväl sig själv som sina medspelare att av Padel 22 lämnade föreskrifter noggrant följs och att anläggningen och därtill hörande lös egendom
  inte förstörs eller vanvårdas.

Gruppträning:

 • Gruppträning för vuxna och juniorer över 15 år består av maximalt 4 st personer och tränare per bana.
 • Gruppträning för barn under 15år består maximalt av 6 st personer och tränare per bana.
 • Padel 22 förbehåller sig rätten att dela in grupper på ett sätt vilket optimerar spelupplevelsen för samtliga kursdeltagare.
 • Padel 22 äger rätt att vid speciella tillfällen såsom tävlingar utnyttja avtalad tid mot den erlagda avgiften i retur eller flytta kursdeltagaren till annan bana. Detta får ske max 2ggr per termin.
 • Uppsägning av gruppträning ska ske skriftligt senast 10dgr efter erhållen faktura för nästkommande termin för att vara gällande. Vid uppsägning senare än 10dgr efter erhållen faktura löper gruppträningstiden vidare ytterligare en termin.

Seriespel:

 • Administration av seriespel sker via backhandsmash.se. Spelare ansvarar själva för att registrera sina resultat.
 • I det fall en match inte kan spelas, ska det lag som inte kan spela i god tid kontakta sina motståndare med informationen. Det lag som
  ställde in matchen ansvarar för att organisera en ny speltid. Nya speltider administreras på egenhand via backhandsmash.se
 • Padel 22 äger rätt att placera in eller omgruppera serier utefter behov som kan uppstå.
 • Padel 22 äger rätt att vid speciella tillfällen såsom tävlingar utnyttja avtalad tid mot den erlagda avgiften i retur eller flytta seriematchen till annan bana. Detta får ske max 2ggr per termin.
 • Uppsägning av seriespel ska ske skriftligt senast 10dgr efter erhållen faktura för nästkommande termin för att vara gällande. Vid uppsägning senare än 10dgr efter erhållen faktura löper gruppträningstiden vidare ytterligare en termin.

Fakturering:

Fakturering av abonnemang, gruppträning och seriespel sker normalt 30dgr innan ny termin påbörjas. Betalningsvillkor är 10dgr netto.

Avtalsbrott:

Om en spelare, abonnent, bryter mot dessa angivna allmänna villkor och föreskrifter, äger Padel 22 Värmdö AB rätt att utan dröjsmål avsluta
avtal, relation, samarbete med omedelbart upphörande.

Force Majeure:

Vid force majeure såsom krig, upplopp, strejk, lockout eller annan arbetsinställelse, eldsvåda, explosion, elavbrott eller annan omständighet varöver Padel 22 Värmdö AB ej råder samt vid ekonomisk force majeure, är Padel 22 Värmdö AB berättigad att säga upp samtliga sina avtalsformer till omedelbart upphörande.